COPYRIGHT EN DE BESCHERMING VAN HET AUTEURSRECHT

 

Definitie van Intellectuele Eigendom:

 

Tot de intellectuele eigendom rekent men de voortbrengselen van de menselijke geest. Deze immateriële, intellectuele prestaties worden onderverdeeld in twee categorieën: creaties en onderscheidende tekens. Uitvindingen en kweekproducten op het gebied van land- en tuinbouw zijn technische creaties. Daarnaast zijn er bv. ook esthetische, artistieke creaties: literaire werken, plastische kunstwerken, muziek, film en fotografie maar ook het design en uiterlijk ontwerp van een product.

 

Merknamen zijn onderscheidende tekens. Uitvindingen, kweekproducten, merknamen en het uiterlijk van producten vormen de zogenaamde industriële eigendom. Intellectuele eigendomsrechten zoals o.a. de octrooien (patenten), de kwekersrechten, de auteursrechten, de tekeningen en modellen en de merken verzekeren hun titularissen een tijdelijke en territoriaal beperkte, exclusieve exploitatie van hun intellectuele eigendom.

 

Definitie van het auteursrecht en van de naburige rechten:

 

De bescherming van het auteursrecht en de naburige rechten vormt een onderdeel van de intellectuele eigendom. Als voorwerp heeft zij onder andere het bepalen van de rechten die toegekend worden aan de auteurs van eerste vastleggingen van fotos en films, aan de omroeporganisaties en aan de producenten van gegevensbanken.

 

COPYRIGHT

 

All rights reserved. The contents of this website may not be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including copying, recording or by any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the author of this website.

 

NOTE: The author and publishers, while exercising the greatest care in compiling this website, can never - under any circumstances - be held responsible for the consequences arising from any inaccuracies therein.

 

Alle rechten voorbehouden. Niets in deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopiëren, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur van deze website.

 

NOTA : Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan noch de auteur noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade of ongevallen, van welke aard ook, die zouden kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze website zou kunnen voorkomen.

 

PRIVACY

 

Alle informatie meegedeeld via mail wordt strikt privé gehouden. Any information given by mail remains strictly private.

 

©2011 | Studio 11

Made with Adobe Muse